MODLITBA

5. ledna 2012 v 23:11 |  Modlitby


Ať se stanu v každé době nyní a navždy
ochráncem těch bez ochrany,
vůdcem pro ty, co ztratili cestu,
lodí pro ty, kteří plují přes oceány,
mostem pro ty, kteří přecházejí řeky,
úkrytem pro ty, co jsou v nebezpečí,
svítilnou pro ty, co nemají světlo,
útočištěm pro ty, co nemají kde hlavu složit
a sluhou pro všechny potřebné.


jeho svátost Dalajláma

Když mluvím o lásce a soucitu, nehovořím jako buddhista, ani jako Tibeťan, ani jako dalajlama. Mluvím jako jedna lidská bytost s druhou. Doufám, že v této chvíli budeš i ty uvažovat o sobě spíše jako o lidské bytosti než jako o Američanovi, Asiatovi, Evropanu, Afričanovi nebo příslušníku kterékoli konkrétní země. Tato příslušnost je až druhotná. Jestliže ty a já nalezneme společnou půdu jako lidské bytosti, budeme spolu komunikovat na základní úrovni. Když říkám, že jsem mnich nebo že jsem buddhista, je to z hlediska mé přirozenosti jako lidské bytosti jen dočasné. Být člověkem je základem, z něhož pocházíme všichni. Narodil ses jako l idská bytost a to se nedá až do smrti změnit. Všechno ostatní - zda jsi vzdělaný nebo nevzdělaný, mladý nebo starý, bohatý nebo chudý - je druhotné.Soucit a snášenlivost nejsou znamením slabosti, ale síly.
Člověk sám je jen jeden, ale druhých je nekonečný počet.
Proto jsou druzí důležitější.
Chceme-li dosáhnout štěstí pro lidstvo,
láska je k němu jedinou cestou.

Hlavní příčinou utrpení je egoická touha po vlastním pohodlí a spokojenosti.

Když projevujeme lásku svým bližním, projevujeme lásku Bohu.

Moje náboženství je velmi prosté, je jím laskavost.

Ha ha ha - jsem jen prostý buddhistický mnich.

V Tibetu říkáme, že mnoho nemocí lze léčit jediným lékem - láskou a soucítěním.

Nenásilí je jediná správná cesta, násilí je proti lidské přirozenosti.

Náboženství musí sloužit lidstvu, a ne naopak.

Ať jste kdekoli, vaše náboženské učení tam musí být s vámi.

Základními zdroji štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska.

Nevědomost je zdrojem nenávisti. Zbavíme se jí tím, že si ji uvědomíme.

Nejlepší způsob řešení lidských problémů je takový, v němž násilí nemá místo.

Svoboda je skutečný zdroj lidské spokojenosti a tvořivosti.

Dobrá mysl, laskavé srdce, vřelé city - to je nejdůležitější.

Jaký je smysl života? Být šťastný a užitečný.

Váš nepřítel je vašim nejlepším přítelem.

Hněv a rozčilení zvyšují náchylnost k nemocem.

Základními zdroji štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska.

Čím více se staráme o štěstí druhých, tím silnější je náš vlastní pocit blaha.

Násilí plodí další násilí a utrpení, a proto musíme bojovat bez nenávisti a použití násilí.

Světového míru nelze dosáhnout nenávistí a silou.

Všichni musíme žít v harmonii se svými sousedy.

Musíme věnovat více pozornosti svým vnitřním hodnotám.

Je důležité věnovat peníze na pomoc druhým, jinak jich budeme chtít mít stále víc a budeme se cítit uboze.

Až zemřeme, nebudeme si moci vzít s sebou nic, pouze semena své celoživotní práce a duchovní znalosti.

Všichni sdílíme stejnou potřebu lásky, a proto cítíme, že každý, s nímž se setkáváme, za jakýchkoliv okolností, je bratr nebo sestra.

Vnitřní temnota, kterou nazýváme nevědomostí, je kořenem utrpení. Čím více vnitřního světla přichází, tím více ubývá temnoty. To je jediná cesta k dosažení spásy neboli nirvány.

Jestliže je mysl klidná a plná pozitivních myšlenek, tělo se jen tak snadno nestane kořistí nemoci.

Neexistuje obchod, v němž by prodávali laskavost, musíme si ji vypěstovat sami v sobě. Můžeme transplantovat srdce, ale laskavé srdce transplantovat nelze.

Jsou to právě naši nepřátelé, kdo jsou nám výzvou, abychom v sobě rozvíjeli toleranci, trpělivost a soucítění.

Neznepokojuji se příliš kvůli tibetskému politickému systému. Mým jediným cílem je zachování tibetského kulturního dědictví.

Dobrá mysl, laskavé srdce, vřelé city - to je nejdůležitější. Mysl je jako semeno. Když je šlechtíme, vzniká mnoho dalších dobrých vlastností, jako je smířlivost, tolerance, vnitřní síla a důvěra v překonání strachu a nejistoty.

Někdy se náboženství státá dalším zdrojem rozporů a někdy i otevřených konfliktů. Proto si myslím, že překonávání odlišných náboženských tradic je velmi důležité pro vytváření míru v mysli a smyslu pro bratrství mezi lidmi.

Mou základní vírou je, že všichni lidé mají stejné hlavní aspirace: všichni toužíme po štěstí a všichni sdílíme utrpení. Asiaté stejně jako Američané, Evropané a zbytek světa mají stejné přání žít plnohodnotným životem, zdokonalovat se a zlepšovat život svých bližních.

Mým náboženstvím je laskavost. Dobrá mysl, laskavé srdce, vřelé city, to jsou nejdůležitější věci.

Jestliže při setkání s problémy ukážete prstem na sebe a nikoli na druhé, získáte nad sebou kontrolu a klid i v situaci, kdy sebekontrola bývá problematickou.

Z hlediska věřícího mám určitý zvláštní vztah k některým vyšším bytostem. Ale ve své mysli jsem přesto jen obyčejný buddhistický mnich.

Všechna náboženství jsou ve svém úsilí pěstovat v lidských srdcích to dobré v podstatě stejná, tak se můžeme stát lepšími lidmi.

Je třeba za každou cenu zabránit ubližování jiným bytostem a jejich ničení - od nejvyšších po nejnižší, od člověka po nejmenší hmyz. Základem veškerého duševního cvičení je láska. Mým jediným požadavkem je, abyste dobře cvičili. Bude samozřejmě nějaký čas trvat, než vše a v každé situaci zvládnete, ale nesmíte ztrácet odvahu. Chceme-li dosáhnout štěstí pro lidsttvo, láska je k němu jedinou cestou.

Občas se vyskytnou těžko splnitelné povinnosti a mnoho obtíží. Pak jsem zas osobně docela veselý, protože nemám velké starosti. Dělám vše, jak nejlépe umím, což je s mírou. Pak už nezdar není tak podstatný. Chci žít jako prostý buddhistický mnich, ale v posledních třiceti letech jsem se spřátelil s mnoha lidmi na celém světě a chtěl bych s nimu udržovat blízké spojení. Rád bych přispěl k harmonii a míru mysli, aby bylo na světě méně sporů. Kdykoli taková možnost nastane, budu připraven. To je můj životní cíl.

Pamatujte si, že jste člověk ze Západu. Chcete-li se zabývat východní filozofií, jakou je tibetský buddhismus, měli byste z ní vyhmátnout podstatu a pokusit se ji uzpůsobit svému kulturnímu prostředí a podmínkám.

Logickým zdůvodněním lásky k bližním je uznání jednoduchého faktu, že každá živá bytost má stejné právo na štěstí, po němž touží a úvaha, že vy jako jednotlivec jste jen jednou z mnoha dalších životních jednotek neustále hledajících štěstí.

Hněv, pýcha, konkurenční boj a tak dále jsou našimi opravdovými nepřáteli. Vzhledem k tomu, že neexistuje nikdo, kdo by se někdy nerozzlobil, víme z vlastní zkušenosti, že ve hněvu nemůže být nikdo šťasten.

V Tibetu říkáme, že mnoho nemocí lze léčit jediným lékem - láskou a soucítěním. Tyto vlastnosti jsou nejvyšším zdrojem lidského štěstí a naše touha po nich spočívá v samotném jádru naší bytosti.

Základními zdroji štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska. Jestliže máme tyto duševní postoje, nepřátelství okolí na nás příliš nepůsobí. Pokud na druhé straně postrádáme soucit a naše duše je naplněna hněvem a nenávistí, nenalezneme klidu.

Ničení a násilí vždy produkují bídu. Je načase, aby se svět naučil překonávat rozdíly v rase, kultuře a ideologii, a lidé se na sebe budou dívat vzájemně očima, které vnímají a chápou to, co je jim společné.

Tibetská otázka není nová. Přestože jí je už 46 let, stále neumírá. Proč? Není to zásluha našich zbraní ani naší síly, ale naší pravdy.

Pro člověka, který chová k lidem soucit a lásku, je snášenlivost důležitá a nepřítel tedy nepostradatelný. Měli bychom být proto vděční svým nepřátelům za to, že nám mohou nejlépe pomoci pěstovat klidnou mysl. S pomocí peněz a moci nemůžeme vyřešit všechny problémy. Problém musí být vyřešen nejprve v srdci.Základními zdroji štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska. Pokud máme tyto duševní postoje, nepřátelství okolí na nás příliš nepůsobí. Jestliže na druhé straně postrádáme soucit a naše duše je naplněna hněvem a nenávistí, nenalezneme klidu.

Svoboda je skutečný zdroj lidské spokojenosti a tvořivosti. Ať jste věřící nebo bezvěrec, buddhista, křesťan nebo žid, důležité je být dobrým člověkem.

Pocity hněvu, hořkosti a nenávisti jsou negativní. Kdybych je choval ve svém nitru, zničily by mé tělo a zdraví. Nepřinášejí žádný užitek.

Dobré lidské vlastnosti - poctivost, upřímnost, laskavé srdce - nelze koupit za peníze ani vyrobit pomocí strojů, ale jen vypěstovat v mysli. Můžeme je nazvat vnitřním světlem nebo božím požehnáním, či lidskými vlastnostmi. V nich je podstata lidstva.

Poselství Dalajlámy k mileniu - Návod pro život.

1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování.

2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč.

3. Držte se tří R:

Respektu vůči sobě.

Respektu vůči ostatním .

Responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy.

4. Pamatujte si, že když nedostanete to, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí.

5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit.

6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství.

7. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě.

8. Každý den buďte nějaký čas o samotě.

9. Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se při tom svých hodnot.

10. Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď.

11. Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci těšit z něho podruhé.

12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života.

13. Při neshodě s vašimi milovanými, řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na světlo minulost.

14. Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.

15. Buďte jemní k Zemi.

16. Jednou do roka se vypravte někam, kde jste nikdy před tím nebyli.

17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší, než vaše vzájemné potřeby.

18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, aby jste ho dosáhli.

19. Přistupujte k lásce a vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností.


K tomu, aby byly obnoveny lidské hodnoty a dosažena trvalého štěstí, musíme nahlédnout do společného odkazu národů celého světa.
Možná tato esej poslouží jako naléhavé napomenutí, abychom nezapomněli na lidské hodnoty,
které nás na této planetě sjednocují v jedinou rodinu.
Napsal jsem tyto řádky
abych sdělil, co stále cítím.

Kdykoliv potkám "cizince",
mám pokaždé tento pocit:
"Potkávám dalšího člena lidské rodiny".
Tento postoj prohloubil
moji náklonnost a úctu ke všem bytostem.
Snad toto přirozené přání bude i mým malým příspěvkem
ke světovému míru:
Modlím se za přátelštější,
starostlivější, chápavější
lidskou rodinu na této planetě.
Všem, kdo nenávidí utrpení
a mají v lásce štěstí
patří tato srdečná prosba.

jeho svátost Dalajláma
 


Aktuální články

Reklama