SVĚT POTŘEBUJE BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU

23. září 2015 v 22:00 |  Ukázky z knih

Spojení nebe a moře - Gradac 2015Svět potřebuje bezpodmínečnou lásku

Dokážete mi říci a dokážu já říci tobě "miluji tě",aniž by se někdo z nás cítil nepříjemně ohroženě, nebo měl pocit, že se od něj něco očekává? Dokážeme se navzájem milovat bez ohledu na náš věk, pohlaví či původ, čistou přijímající a chápající láskou? Bezpodmínečnou láskou? Snad dokážeme o ní mluvit, ale to nestačí. Je třeba konat, je třeba tuto lásku poznat.


Bezpodmínečná láska znamená mi­lovat druhé lidi svobodně, plně a ote­vřeně, aniž bychom od nich něco oče­kávali, požadovali nebo aniž bychom je nějak omezovali. Znamená naprosté přijetí a úctu a nekritizuje ani neodsu­zuje. Bezpodmínečná láska je trvalá a nekolísá jako podmíněná láska.
Podmíněná láska klade určitá ome­zení na to, koho a kdy budeme ochot­ni milovat. Znamená milovat druhé pouze tehdy, když splňuji určité pod­mínky, které jsme pro ně stanovili, a odepřít jim lásku, když našim pod­mínkám nevyhovují.
Když někoho milujeme - svého partnera, člena rodiny, přítele nebo někoho dalšího - většina z nás má v sobě nenaplněné potřeby, které ve­dou k tomu, že na druhé klademe určité požadavky. Čím méně se nám daří uspokojit své potřeby zdravým a vhodným způsobem, tím větší po­žadavky na druhé klademe. Tyto své požadavky můžeme projevovat vcelku jasně a přímo, anebo je můžeme tiše zadržovat v sobě. Než se otevřeme lás­ce, považujeme tyto své požadavky za oprávněné, rozumné a nezbytné.
Jak to máte vy? Máte v sobě některá z následujících očekáváni, podmínek a požadavků ve vztahu k lásce k sobě nebo k druhým? Například: Budu té milovat pouze tehdy,
* když mé budeš přijímat a respekto­vat takového, jaký jsem,
* když mě budeš uznávat, povzbuzo­vat a chápat,
* když mě budeš obdivovat a pova­žovat mé za atraktivního, schopného, inteligentního, zodpovědného a skvělého,
* když mi budeš věrný(á), budeš mi oddaný(á) a budeš mě poslouchat,
* když budeš naprosto dokonalý a budeš naplňovat všechna má očeká­váni,
* když se mnou budeš komunikovat čestně a otevřeně,
* když budeš stejný jako já, mít stej­né názory, zájmy a hodnoty…Skály v moři - Gradac 2015


Boží láska
Bezpodmínečná láska je projevem božství v každém z nás. Bezpodmí­nečná láska je všepřijímající láskou. Přijímá všechny a vše, i když ne vždy s nimi souhlasí. Je jedinečná a uni­verzální a je dosažitelná pro každého z nás. Oživuje nás a vyživuje. Nic od nás na oplátku neočekává a nevyžadu­je. Existuje sama pro sebe.
Každý z nás má na sobě vykonat ob­rovsky kus práce. Je našim úkolem vytvářet ve světě čím dál vice bezpod­mínečné lásky. Bezpodmínečná láska je jako droždí v bochníku chleba, které v tichosti koná svou práci bez zbyteč­ného povyku. A přesto by bez něj chléb byl pouze tvrdou hroudou. Když začne­me milovat bezpodmínečné, odlehči se v našem životě vše, co nás tížilo.
Pokud však milujeme pouze z emoč­ní úrovně, pak očekáváme něco na oplátku. Naše láska je tak podmíněná a často také bývá majetnická, příliš shovívavá, sentimentálni či závislá. Pokud vycházíme především z emoč­ní úrovně, jsme otroky našich emoci, loutkami, za jejichž struny tahají jejich emoce, a v našem životě se odehrává jedno drama za druhým.

Zkušenost svobody
Když fungujeme z úrovně bezpodmí­nečné lásky, uvědomujeme si, že Boži Já v našem nitru je zdrojem Boži lásky, a projevujeme mu vděčnost, začneme chápat význam svobody a přestane­me již být emočně zapleteni s druhý­mi. Avšak jen velmi málo z nás funguje z této úrovně. A když takto fungujeme, velmi často jsme nesprávně pochope­ni ze strany těch, kdo fungují převáž­né z emoční úrovně. Jak komplikova­né vztahy bývají, když při tom mohou být tak jednoduché, přímé a otevřené! Máme tak o důvod vice změnit svůj po­hled, celý svůj způsob myšleni, pokud je to nezbytné, a tím pomoci ostatním ko­lem sebe změnit i jejich způsob myšleni.
Bezpodmínečná láska nepřichází na­jednou z ničeho nic. Začíná malými krůčky a postupné roste a sílí. Její pří­nosy jsou obrovské. Když se rozhodne­me pro bezpodmínečnou lásku jako pro hlavni princip, který nás vede, náš život bude vice naplňující a bohatší. Je to dobrovolné a vědomé rozhodnuti, kte­ré můžeme učinit, rozhodnuti, jež po­slouží nám, všem okolo nás a rovněž i samotné planetě Zemi
Když se promě­ňujeme pomoci bezpodmínečné lás­ky, měníme tím současně i celý svět.
Čím dál vice zjišťujeme, že život na naší planetě je jedním obrovským vzá­jemně propojeným celkem. Nejvzdálenější osoba na Zemi je od nás vzdálena pouze jeden telefonický hovor, jednu internetovou linku, jeden satelitní rá­diový či televizní přenos. Miliardy lidi, kteří v současné době obývají planetu Zemi. jsou nyní neoddělitelně propojeni pomoci pokročilé technologie. Odjakživa jsme však také propojeni pomoci "vnitřní technologie": od nás nejvzdálenější člověk je vzdálen také pouhou jednu láskyplnou a milující myšlenku, jednu tichou meditaci, jednu prostou modlitbu, jednu tvůrčí vizualizaci.

Služba druhým
Proč máme usilovat o bezpodmínečnou lásku? Protože nemilujeme bezpodmí­nečně pro lásku samotnou. Namísto toho milujeme bezpodmínečně, jako projev služby, způsob, jak dávat svobodně sami sebe, jak sloužit druhým, lidstvu a světu.
V našem osobním vývoji totiž přichází doba, kdy si začínáme uvědomovat, že nejsme izolovanými, nezávislými jedin­ci, ale že jsme všichni navzájem propo­jeni a jsme na sobě závislí. Začínáme cítit opravdový zájem a péči o druhé, začínáme si uvědomovat širší celek a pociťovat hlubokou touhu sdílet s dru­hými naše bohatství, až již jim je coko­li. Albert Schweitzer řekl: "Nevím, jaký bude váš osud, ale jednu věc vím jisté: Jediní mezi vámi, kteří budou opravdu šťastni, budou ti, kteří hledali a nalezli způsob, jak sloužit druhým."
Opravdové sloužit znamená být tím, kým jsme po celou dobu, a projevovat co nejlépe dokážeme naše vrozené na­dosobní kvality, včetně bezpodmínečné lásky. Součástí procesu našeho rozvo­je je to, abychom začali vědomě spo­lupracovat s bezpodmínečnou láskou, začali jsme vnímat potřeby celku a soustředili jsme své zdroje na naplňo­váni těchto potřeb.
Tím nejdůležitějším při naši služ­bě je, abychom se - bez vynakládání nadměrného úsilí - věnovali tomu, co chceme dělat, a ne tomu, co musíme dělat. Jeden náš známý, který je uči­telem psychosyntézy, doporučuje, aby­chom se při rozhodováni o tom, co bu­deme ve svém životě dělat, řídili dvěma základními principy:
*Abychom touto činnosti nějak pro­spěli druhým a světu.
* Abychom ji dělali z celého svého srdce, na sto procent.
Můžeme si položit otázku: Jak mohu nejlépe sloužit druhým a světu? V jaké oblasti mohu prospět druhým a světu? Co je nejvíce potřeba? Co mohu dělat z celého svého srdce, na sto procent? Oblíbené rčení říká: Neptej se, co svět potřebuje. Ale namísto toho se ptej, co tvému srdci přináší radost, a tomu se věnuj. Svět totiž nejvíce potřebuje lidi, kteří mají srdce plné radosti.

Eileen CADDY a David Earl PLATTS - JAK VNÉST DO SVÉHO ŽIVOTA VÍCE LÁSKY


Hra barev - Gradac 2015


Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama